USLUGE

1. Zaštita od požara prodora elektro instalacija:

Ovo je najčešći problem koji se javlja u savremenoj gradnji I upravo iz tog razloga je razvijeno više različitih proizvoda I sistema sa kojima postižemo odlične rezultate na polju pasivne zaštite od požara.

2. Zaštita od požara prodora negorivih cevi

Metalne cevi koje su po svom svojstvu negorive vrlo često ostaju nezaštićene. Metal je odličan provodnik toplote I samim tim takav prodor predstavlja potencijalnu opasnost za prenos požara. Posebnu pažnju obraćamo na cevi koje su obložene gorivom izolacijom.

3. Zaštita od požara prodora gorivih cevi

Prodori sa plastičnim cevima su u riziku iz razloga što se plastične cevi tope. Ovakve prodore moramo adekvatno zaštititi kako bismo sprečili prodor vatre, dima I otrovnih gasova iz jednog sektora u drugi. Postoji široki spektar proizvoda I sistema baziranih na ekspandirajućim masama koje predstavljaju idealno rešenje za ovakve prodore.

4. Zaštita od požara kombinovanih prodora

Zbog specifičnog zahteva da se zaštita kombinovanih prostora uradi na najbolji mogući način koristimo različite proizvode koji u sistemu moraju zadovoljiti stepen otpornosti na požar.

5. Zaštita od požara fuga

Zaštita fuga mora se obavezno vršiti materijalom koji u sebi ima dovoljnu količinu elastičnosti što je posebno bitno kod zatvaranja dilatacionih spojnica.

6. Zaštita od požara kablovskih trasa

Zaštita kablovskih trasa se vrši oblaganjem negorivim pločama I to iz dva bitna razloga. Prvi je da bi se zaštitili kablovi od spoljnog uticaja vatre I temperature. Drugi je da bi se sprečio prodor vatre, dima I otrovnih gasova u prostor kroz koji trasa prolazi.

7. Zaštita od požara prodora ventilacionih kanala

Da bi se ventilacioni kanali zaštitili sredstva koja se koriste moraju imati odličnu adheziju na porvšinu od svih materijala (gips, azbestni cement, metal I drugo) da bi omogućilo smanjenje požara kroz ventilacione kanale.

8. Zaštita od požara čeličnih konstrukcija

Zaštita čeličnih konstrukcija od požara obezbeđuje stabilnost konstruktivnih elemenata u objektu u slučaju požara. Zaštita I stabilnost se postiže nanošenjem odgovarajućih proizvoda kao što su premazi ili materijali na konstruktivne elemente.

9. Zaštita od požara drvenih konstrukcija

Zaštita drvenih konstrukcija od požara obezbeđuje stabilnost konstruktivnih elemenata u objektu u slučaju požara. Zaštita I stabilnost se postiže nanošenjem odgovarajućih proizvoda kao što su premazi ili materijali na konstruktivne elemente.

pozovite nas

Sigurnost pre svega

Kliknite za našu procenu i osigurajte svoj prostor od požarnih opasnosti!